Notice of Election Tarrant County College District on May 6, 2023

To the registered voters of the Tarrant County College District:

Tarrant County College District hereby gives notice that the College will hold an election on May 6, 2023, between 7:00 a.m. to 7:00 p.m. for the purpose of electing two trustees for regular terms in Single Member Districts 4, and 5.

Find election day voting locations (PDF) on the Tarrant County website.

Early Voting

Early voting will begin on Monday, April 24, 2023, and continues through Tuesday, May 2, 2023, and will be held at the times and locations identified on the Tarrant County website. Registered voters may vote early by personal appearance at any of the locations identified on the Tarrant County website.

Find early voting locations (PDF) on the Tarrant County website.

AVISO DE ELECCIONES
TARRANT COUNTY COLLEGE DISTRICT
6 de mayo de 2023

A los votantes registrados de Tarrant County College District:

Mediante el presente, Tarrant County College District informa que la Universidad llevará a cabo elecciones el 6 de mayo de 2023, entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m., a los fines de elegir dos Directivos para períodos regulares en los Distritos 4, y 5.

Encuentre lugares de votación el día de las elecciones (PDF) en el sitio web del condado de Tarrant.

Votación anticipada

La votación anticipada comenzará el lunes 24 de abril de 2023 y continuará hasta el jueves 2 de mayo de 2023, y se realizará en los horarios y lugares indicados abajo.  Los votantes registrados pueden votar de manera anticipada en persona en cualquiera de los lugares indicados abajo.

Encuentre lugares de votación anticipada (PDF) en el sitio web del condado de Tarrant.

THÔNG BÁO BẦU CỬ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG TARRANT
Ngày 6 tháng 5 năm 2023

Gửi đến các cử tri ghi danh bỏ phiếu của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Tarrant:

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Tarrant xin thông báo rằng Trường sẽ tổ chức cuộc bầu cử vào ngày 6 tháng 5 năm 2023, từ 7h sáng – 7h tối nhằm mục đích bầu chọn ba ủy viên hội đồng cho các nhiệm kỳ chính thức tại các Khu Vực 4, và 5.

Tìm các địa điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử trên trang web của Quận Tarrant (PDF).

Bỏ phiếu sớm

Thủ tục bỏ phiếu sớm sẽ bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 24 tháng 4 năm 2023 và tiếp tục cho đến hết Thứ Ba, ngày 2 tháng 5 năm 2023, và sẽ được tổ chức vào các khung giờ và địa điểm được xác định dưới đây.  Các cử tri ghi danh bỏ phiếu có thể đích thân tới bỏ phiếu sớm tại bất kỳ địa điểm nào được xác định dưới đây.

Tìm các địa điểm bỏ phiếu sớm trên trang web của Quận Tarrant (PDF).